Suche nach 'Zeit'


  • Zeit (107)
  • Zeitchen (1)
  • Zeitpunkt (1)
  • Zeitschrift (1)
  • Zeitschriften (1)
  • Zeitung (4)
  • Zeitungsblätter (1)
  • Zeitungspapier (1)

Phraseologismen mit lexikalischem Bestandteil 'Zeit'


't ass ëm déi Zäit (1)

Typ: feste Phrase, Idiom

't ass keng Aarbecht fir dës Zäit (1)

Typ: feste Phrase

't ass nach net ëm déi Zäit (1)

Typ: feste Phrase, Idiom

't ass nach Zäit (1)

Typ: feste Phrase, Idiom

't gëtt elo Zäit (1)

Typ: feste Phrase

(net) Zäit hunn (1)

Typ: Kollokation

an där Zäit (1)

Typ: struktureller Phraseologismus

an där Zäit wou (1)

Typ: struktureller Phraseologismus

an där Zäit, wou/wéi déi Geschicht hei geschitt ass (1)

Typ: feste Phrase

an där Zeit (1)

Typ: struktureller Phraseologismus

an der gudder, aler Zäit (1)

Typ: Routineformel

an der Zäit (2)

Typ: struktureller Phraseologismus

ass et nach Zäit / et ass nach Zäit (1)

Typ: feste Phrase, Kollokation

aus der aler Zäit (1)

Typ: struktureller Phraseologismus

bal allzäit (1)

Typ: struktureller Phraseologismus

bedréiften Zäiten (1)

Typ: Kollokation

bei dësen Zäiten (1)

Typ: struktureller Phraseologismus

d'ganz Zäit, déi ganz Zäit (1)

Typ: struktureller Phraseologismus

d'Zäit ass do (1)

Typ: feste Phrase

d'Zäit erëmbréngen (1)

Typ: Idiom

d'Zäit geet erëm/ëm (1)

Typ: Kollokation

d'Zäit gëtt engem laang (5)

Typ: Idiom

dat brauch awer Zäit (1)

Typ: feste Phrase

dat war nach déi Zäit / an der Zäit (1)

Typ: struktureller Phraseologismus

déi al Zäit (1)

Typ: Kollokation

déi ganz Zäit iwwer (1)

Typ: struktureller Phraseologismus

déi ganzen Zäit (1)

Typ: struktureller Phraseologismus

déi ganzen Zäit (1)

Typ: struktureller Phraseologismus

déi ganzen Zäit (3)

Typ: struktureller Phraseologismus

déi schéinsten Zäit (1)

Typ: Kollokation

déi Zäit (4)

Typ: struktureller Phraseologismus

elo ass keng Zäit (1)

Typ: Idiom

eng ganz Zäit laang (1)

Typ: struktureller Phraseologismus

eng laang Zäit sinn (1)

Typ: Kollokation

eng schwéier Zäit sinn, et ass eng schwéier Zäit (1)

Typ: Kollokation

eng Zäit (1)

Typ: struktureller Phraseologismus

eng Zäitchen (1)

Typ: struktureller Phraseologismus

eng Zäitlaang (1)

Typ: struktureller Phraseologismus

engem d'Zäit verdreiwen (1)

Typ: Idiom

engem seng Zäit ass eriwwer (1)

Typ: Idiom

engem Zäit loossen (1)

Typ: Kollokation

et ass keng Zäit (1)

Typ: Idiom

et ass un der Zäit (1)

Typ: Kollokation

et ass verlueren Zäit (1)

Typ: feste Phrase

et ass Zäit (1)

Typ: feste Phrase

et ass Zäit datt (1)

Typ: struktureller Phraseologismus

et ass Zäit fir (1)

Typ: Kollokation

et ass Zäit fir opzestoen (1)

Typ: Kollokation

et gëtt héich Zäit (1)

Typ: feste Phrase

et gëtt Zäit (2)

Typ: Idiom

et gëtt Zäit, datt … (1)

Typ: Idiom

et siefe gutt Zäiten, et siefe schlecht Zäiten (1)

Typ: Paarformel

et wor schonn eng droleg Zäit deemols (1)

Typ: feste Phrase

fir eng laang Zäit (1)

Typ: struktureller Phraseologismus

héich Zäit (1)

Typ: struktureller Phraseologismus

keng Zäit dofir hunn (1)

Typ: Kollokation

keng Zäit hunn (2)

Typ: Kollokation

keng Zäit verléieren (1)

Typ: Kollokation

kuerz Zäit duerno (1)

Typ: struktureller Phraseologismus

laang Zäit (2)

Typ: struktureller Phraseologismus

laang Zäit un eppes droen (1)

Typ: Idiom

masseg Zäit hunn (1)

Typ: Kollokation

mat Zäiten (3)

Typ: struktureller Phraseologismus

nach just zur Zäit kommen (1)

Typ: Idiom

net laang Zäit hunn (1)

Typ: Idiom, Kollokation

net vill Zäit hunn (1)

Typ: Kollokation

net Zäit genuch hunn (1)

Typ: Kollokation

no sou laanger Zäit (1)

Typ: struktureller Phraseologismus

nu gëtt et Zäit (1)

Typ: feste Phrase, Idiom

nuren/nëmmen eng Zäit (1)

Typ: struktureller Phraseologismus

sech Zäit huelen (1)

Typ: Idiom, Routineformel

sech Zäit huelen (1)

Typ: Idiom

sech Zäit huelen (1)

Typ: Kollokation

un der Zäit sinn (1)

Typ: Kollokation

vun där Zäit un (1)

Typ: struktureller Phraseologismus

vun Zäit zu Zäit (4)

Typ: Paarformel, struktureller Phraseologismus

vun Zäit zu Zäit (2)

Typ: struktureller Phraseologismus

Zäit hunn (1)

Typ: Idiom, Kollokation

Zäit hunn (3)

Typ: Kollokation

Zäit verléieren (2)

Typ: Kollokation

zu alen Zäiten (1)

Typ: struktureller Phraseologismus

zu gläicher Zäit (1)

Typ: struktureller Phraseologismus

zu menger Zäit (1)

Typ: struktureller Phraseologismus

zur franséischer Zäit (1)

Typ: struktureller Phraseologismus

zur gudder aler Zäit (1)

Typ: struktureller Phraseologismus

Bitte Phraseologismus auswählen.