Suche nach 'dronken'


  • d'Dronkenelle ginn engem aus (2)
  • d'Geschwindegkeet mécht dronken (1)
  • et gëtt engem dronken (1)

Ergebnisse der Freitextsuche


d'Dronkenelle ginn engem aus (2)

Typ: Idiom

Detailangaben